กองกำกับการ 4
กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ค่ายเสนีย์รณยุทธ

เยี่ยมชมเว็ปไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา!!

กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวรชายแดน (ตชด.)

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พระราชกรณียกิจน่ารู้ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

10 พระราชกรณียกิจที่สำคัญ

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถทางด้านการศึกษา การทหาร กีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และอื่นๆ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆมากมาย

ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เริ่มตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินไปยังภูมิภาคต่างๆ ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ และทุกข์สุขของราษฎร เพื่อเรียนรู้แนวทางการพระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งการพัฒนาอาชีพ พัฒนาแหล่งน้ำ และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

งานด้านจิตอาสาของหน่วย

รวบรวมภาพถ่ายภารกิจจิตอาสาต่างๆของหน่วย

Speaker 1

จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

"จิตอาสา" คือ ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ จิตที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของผู้คน และปรารถนาเข้าไปช่วย เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ ให้กับส่วนรวม
ปัจจุบัน กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ดร.ทศพร ปทุมยา ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้ให้มีการจัดทำกิจกรรม จิตอาสาในรูปแบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมออยู่ตลอด ปรากฎเป็นภาพกิจกรรมในอัลบัมกิจกรรมจิตอาสา ดังต่อไปนี้

อัลบั้มจิตอาสาเพิ่มเติม

อัลบัมกิจกรรมต่างๆของหน่วย

รวบรวมรูปภาพภารกิจต่างๆของหน่วย รวมถึงหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม

อัลบั้มกิจกกรรมเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์

Speaker 1

17 ตุลาคม “วันตำรวจ”

สาร จาก “พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล”
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566

เพื่อนข้าราชการตำรวจที่รัก เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความปรารถนาดี ความระลึกถึง และความห่วงใยมายังเพื่อนข้าราชการตำรวจและครอบครัวด้วยความจริงใจ

"วันตำรวจ" เป็นวันสำคัญยิ่งที่ข้าราชการตำรวจทุกนาย ควรได้หวนระลึกถึงภารกิจหน้าที่อันทรงเกียรติ ทั้งการพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อย และเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการอำนวยความผาสุก และความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าราชการตำรวจทุกนายต่างได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนเพื่อระงับทุกข์ และบำรุงสุข แม้บางครั้งต้องเสี่ยงกับภยันตรายจนต้องเอาชีวิตเข้าแลกก็มิได้ย่อท้อเกรงกลัว ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นตำรวจมืออาชีพ ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
ในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผมจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอให้เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย ได้ยึดมั่นในเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจที่แน่วแน่ สำนึกในหน้าที่ ตั้งมั่นในความถูกต้องสุจริต และเที่ยงธรรมเป็นหลักพื้นฐาน ยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักสำคัญ รวมทั้งเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ เป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรม และบังคับใช้กฎหมายในระดับมาตรฐานสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา
สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนเดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้เพื่อนข้าราชการตำรวจและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Speaker 1

แนวทางการบริหารราชการ สำรักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2567 (Presentation)

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แนวทางการบริหารราชการ สำรักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2567 (แบบรูปเล่ม)

คลิ๊กเพื่ออ่าน

โครงสร้างคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2565

คลิ๊กเพื่ออ่าน

เอกสารประชาสัมพันธ์

เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์ และ ประกาศต่างๆ สามารถคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

ตารางการฝึกอบรมและอัตราค่าบริการในการฝึกเยาวชนของ กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์ครูฝึก โรงเรียนจิตอาสา904(บางเขน)

คลิ๊กเพื่ออ่าน

วีดีทัศน์กิจกรรมการฝึกปฏิบัติและดูงาน day trip

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ (E-Bidding)

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับ นักเรียนนายสิบตำรวจ (E-Bidding)

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของ นสต.64 รุ่น 2

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศประมูลขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการ

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุง ถ.บริเวณทางเข้าหน่วยถึง หน้าทางเข้ากองร้อยที่ 1

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนบริเวณหลังอาคารอำนวยการ ถึงลานบิน

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง อาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว.10 คูหา

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร กดต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แบบสอบถามความพึงพอใจของเพื่อนร่วมงานที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรม หลักสูตร กดต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร กดต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แบบสอบถามความพึงพอใจของเพื่อนร่วมงานที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ตชด. ประจำปี2564

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แบบสอบถามความพึงพอใจของเพื่อนร่วมงานที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรม หลักสูตร นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรม หลักสูตร นสต.ปีพ.ศ.2563

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร นสต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แบบสอบถามความพึงพอใจของเพื่อนร่วมงานหลักสูตร นสต.62/2

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหลักสูตร นสต.62/2

คลิ๊กเพื่ออ่าน

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คลิ๊กเพื่ออ่าน

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คลิ๊กเพื่ออ่าน

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แผนผังผู้บริหาร

กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

Speaker 1

พ.ต.อ.ดร.ทศพร ปทุมยา

พ.ต.อ.ดร.ทศพร ปทุมยา ตำแหน่ง ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวชตระเวนชายแดน ประวัติการรับราชการ เคยปฏิบัติหน้าที่ พนักงานสอบสวน เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ด้านงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต่างๆของสถานีตำรวจภูธร มากกว่า 11 ปี งานสายงานกำลังพลและงานด้านกฏหมายกว่า 2 ปี งานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก 2 ปี งานกิจการพิเศษการสนับสนุนทางอากาศ 2 ปี และงานด้านการฝึกอบรมบุคลากรของ สตช.มากกว่า 7 ปี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีผลงานต่างๆเป็นที่ประจักษืในหลายๆด้าน ขับเคลื่อนกำลังพล และ หน่วย ให้มีความพัฒนาก้าวหน้า ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนืออย่างดีเยี่ยม

สถานภาพกำลังพลปัจจุบัน

41

ตำรวจชั้นสัญญาบัตร

73

ตำรวจชั้นประทวน

2

มาช่วยราชการ

3

ไปช่วยราชการ

วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน เอกลักษ์ และ อัตลักษณ์

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

โปรดกรอกหัวข้อการร้องเรียนของท่าน แล้วกดที่ปุ่มยืนยัน

ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ที่อยู่

ค่ายเสนีย์รณยุทธ(กฝ.4)
ถ.นิตโย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี

โทรศัพท์

042-222-202

อีเมล

bpptr4@gmail.com