ประกาศ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของทางราชการที่เก่าชำรุด [๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒]

ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคากลางเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ นสต.ประะจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒]

ประกาศราคากลางเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ นสต.ประะจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [๒๘ มกราคม ๒๕๖๒]

ประกวดราคาเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับ นสต. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [๒๘ มกราคม ๒๕๖๒]

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ [๒๓ มกราคม ๒๕๖๒]

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกองร้อยฝึกมาตรฐานอาคารกองร้อยที่ ๕ [๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑]

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประะจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒[๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑]

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนบริเวณหน้าอาคารและหลังอาคารอำนวยการ [๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑]

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประะจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑]

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามความพึงพอใจของเพื่อนร่วมงานที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามความพึงพอใจของเพื่อนร่วมงานที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครศิษย์พระดาบส รุ่นที่ ๔๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุลคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ" [๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒]