ผู้ออนไลน์

เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กลุ่มงานการฝึกเก็บกู้วัตถุระเบิด

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 17:13 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

เลขที่ ๑๘๗ ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๒๒๒๒๐๒

อีเมลล์   bpp4000@gmail.com
Copyright © 2012 กองกับกับการ ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.