ผู้ออนไลน์

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โครงสร้างหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 16:50 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

เลขที่ ๑๘๗ ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๒๒๒๒๐๒

อีเมลล์   bpp4000@gmail.com
Copyright © 2012 กองกับกับการ ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.