ผู้ออนไลน์

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2012 เวลา 10:54 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

001

003

2 2

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2018 เวลา 10:29 น.

เลขที่ ๑๘๗ ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๒๒๒๒๐๒

อีเมลล์   bpp4000@gmail.com
Copyright © 2012 กองกับกับการ ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.