ผู้ออนไลน์

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้บังคับบัญชาฯ

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 16:50 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

12231

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2018 เวลา 12:08 น.

เลขที่ ๑๘๗ ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๒๒๒๒๐๒

อีเมลล์   bpp4000@gmail.com
Copyright © 2012 กองกับกับการ ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.